صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • فصل اول- کلیات

  ماده ۱ - با توجه به اهمیت روزافزون نقش دانش شیمی و صنایع شیمیایی در بهبود زندگی کنونی جوامع بشری و ضرورت شناساندن همه جانبه این دانش و نیز اعتلاء گسترش دانش شیمی و مهندسی شیمی در امرآموزش ، پژوهش و صنعت ، انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد.

  ۱- ایجاد ارتباط بین شیمیدانان ، مهندسین شیمی و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون شیمی سرو کار دارند.
  ۲- همکاری با مقامات ذیربط در برنامه ریزی امور آموزشی، پژوهشی و صنعتی.
  ۳- ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارائه پیشنهادهای لازم.
  ۴- ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، فنی و صنعتی.
  ۵- ترغیب و تشویق پژوهشگران ، صنعتگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای شیمیائی.
  ۶- تهیه و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و فنی داخلی و بین المللی .
  ۷- ایجاد ارتباط علمی با جوامع و موسسات علمی داخل و خارج.

  ماده ۲ - انجمن صرفاً در زمینه های علمی فنی، تحقیقاتی و تخصصی فعالیت می نماید و اعضای آن
  حق هیچگونه فعالیتهای سیاسی به نفع احزاب و گروههای سیاسی را به نام انجمن ندارند.
  ماده ۳ - انجمن بنیادی غیر انتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره به عنوان رئیس انجمن نماینده قانونی آن می باشد.
  ماده ۴ - مرکز انجمن در تهران است و شعب آن با موافقت قبلی شورایعالی ( موضوع ماده ۱۱ ) پس از کسب موافقت ارگانهای ذیربط می توانند در هر منطقه از کشور تشکیل شوند.
  ماده ۵ - انجمن از تاریخ ثبت این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

  فصل دوم – عضویت

  ماده ۶- عضویت این انجمن بر پنج گونه است :

  ۱- عضویت پیوسته : کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) در یکی از رشته های شیمی و رشته های وابسته باشند ، می توانند طبق ضوابط موجود به عضویت پیوسته انجمن در آیند .
  ۲- عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر هستند می توانند طبق ضوابط به عضویت وابسته
  انجمن درآیند.
  الف : کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی ( لیسانس ) در یکی از رشته های مذکور در بند ۱ باشند.
  ب : کلیه افرادی که در یکی از رشته های علمی و فنی حداقل دارای درجه کارشناسی بوده و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱ شاغل باشند.
  ۳- عضویت دانشجوئی: کلیه دانشجویانی که دررشته شیمی و یا مهندسی شیمی به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجوئی انجمن درآیند.
  ۴- عضویت فنی : کلیه افرادی که حداقل تحصیلات دبیرستان را به پایان رسانیده و به کارهای آموزشی و فنی در صنایع شیمیایی اشتغال دارند می توانند به عضویت فنی انجمن درآیند به شرط آنکه سابقه کار آنها ۵ سال کمتر نباشد.
  ۵- عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی یا خارجی که مقام علمی آنان در زمینه شیمی و یا مهندسی شیمی حائزاهمیت خاص باشد و به پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای کرده باشند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و موافقت ۳/۲ اعضای شورایعالی به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

  تبصره (۱) – افرادی که دارای درجه کارشناسی ( لیسانس ) در یکی از رشته های مذکور در بند ۱ می باشند با تصویب هیئت مدیره مطابق آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی میرسد می توانند به عضویت پیوسته انجمن برگزیده شوند.
  تبصره (۲) - عضو افتخاری کلیه مزایای عضو پیوسته به جز حق انتخاب شدن به عضویت شورایعالی و هیأت مدیره را داراست.
  تبصره (۳)- قبول عضویت افراد منوط به تعهد آنان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیئت مدیره انجمن بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی خواهد رسید می باشد.
  ماده ۷ - هر یک از اعضا سالانه مبلغی که میزان آن توسط شورایعالی تعیین می گردد ، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
  تبصره - پرداخت حق عضویت ، ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.
  ماده ۸ - علل خاتمه عضویت

  ۱- استعفای کتبی
  ۲- امتناع از پرداخت حق عضویت سالانه حداکثر یکسال پس از موعد پرداخت
  ۳- عدم صلاحیت عضو بنابر تصویب شورایعالی

  تبصره – آئین نامه عدم صلاحیت و علل خاتمه عضویت توسط شورایعالی تدوین خواهد شد.
  فصل سوم – تشکیلات
  ماده۹ - تشکیلات اصل انجمن عبارت است از :

  ۱- مجمع عمومی
  ۲- شورایعالی
  ۳- هیئت مدیره
  ۴- شعب منطقه ای

  ماده ۱۰- مجمع عمومی انجمن از گردهمائی کلیه اعضای پیوسته انجمن تشکیل میشود.
  مجمع عمومی با تصویب شورایعالی و یا تقاضای کتبی ۴/۱ اعضای پیوسته تشکیل می شود.
  مجمع عمومی حداقل با حضور اکثریت اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت اعضای حاضر در جلسه مورد تصویب قرار می گیرد.
  تبصره ۱- شورای برگزارکننده اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران ( هیئت موسس که به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده اند) آئین نامه برگزاری مجمع عمومی و نحوه انتخابات اولین دوره شورایعالی را تدوین می کند.
  تبصره ۲- رئیس شورایعالی موظف است که از طریق رئیس هیئت مدیره پیشنهاد تشکیل مجمع عمومی را به وسیله آگهی در نشریه مخصوص انجمن و یا در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع کلیه اعضای انجمن برساند. درصورتیکه مجمع عمومی پس از دوبار آگهی به حد نصاب لازم نرسد جلسه سوم با شرکت اعضای حاضر در جلسه رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آراء موافق کل اعضای حاضر قابل اجرا است.
  ماده ۱۱- شورایعالی – شورایعالی از نمایندگان منتخب شعب مناطق ( موضوع ماده ۲۵ ) برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
  تبصره ۱- نامزدهای نمایندگی در شورایعالی باید از اعضای پیوسته انجمن باشند و نامزدی آنها توسط سه عضو پیوسته انجمن که بیش از یکسال سابقه عضویت دارند تأیید شود.
  تبصره ۲- اعضای نخستین دوره شورایعالی و تعداد آنها در اولین کنگره بدون توجه به شرایط مذکور در این ماده تعیین وانتخاب می شوند.
  تبصره ۳- تعداد کل اعضاء منتخب شورایعالی حداقل ۲۰ و حداکثر۳۰ نفر است تعداد نمایندگان شورایعالی از هر شعب منطقه ای در جلسه عمومی شعبه ( متشکل از اکثریت اعـــضاء پیوسته ) متناسب با تعداد کل اعضای پیوسته شعبه مربوط است. آئین نامه نحوه انتخاب اعضاء به تصویب شورایعالی خواهد رسید.
  تبصره ۴- حداکثر نمایندگان یک شعبه منطقه ای در شورایعالی نباید بیش از ۳/۱ کل اعضای شورایعالی باشد.
  تبصره ۵- در دور اول پس از پایان دو سال، نیمی از اعضای منتخب شورایعالی به حکم قرعه کنار میروند.
  تبصره ۶- انتخاب مجدد اعضای شورایعالی برای دوره های بعد بلا مانع است .
  تبصره ۷- جلسات شورایعالی با حضور ۳/۲ اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد در صورت تساوی آراء نظری که رئیس شورا با آن موافق است مورد قبول واقع می شود.
  ماده ۱۲- وظائف شورایعالی : وظائف این شورا که حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده عبارت است از:

  ۱- استماع گزارش سالانه هیئت مدیره و اخذ تصمیم نسبت به آن
  ۲- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
  ۳- تعیین خط مشی کلی سالانه انجمن
  ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر بازرس از بین خود
  ۵- پیشنهاد تاسیس شعب منطقه ای
  ۶- تعیین تعداد اعضای شورایعالی با توجه به تعداد اعضای پیوسته هر منطقه
  ۷- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های پیشنهادی در چهارچوب اساسنامه
  ۸- رسیدگی به پیشنهادهای اعضاء

  تبصره ۱- در صورتیکه هیئت مدیره در اجرای وظائف خود قصــــــور نشان داده باشد شورایعالی می تواند هیئت مدیره را منحل و هیئت مدیره جدیدی انتخاب کند.
  تبصره ۲- کلیه آئین نامه های داخلی و مالی شورایعالی به تصویب آن شورا خواهد رسید.
  ماده ۱۳- شورایعالی داری یک رئیس و یک نائب رئیس و یک دبیر است که در اولین جلسه از بین اعضاء برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
  تبصره ۱- رئیس و نائب رئیس شورایعالی با رای ۳/۲ اعضای شورایعالی انتخاب می شوند.
  تبصره ۲- رئیس شورایعالی عضو هیأت مدیره بوده و از تمام امتیازات آن برخوردار است ولی سمت اجرائی نخواهد داشت. مسئولیت تشکیل و اداره جلسات شورایعالی و ابلاغ تصمیمات آن به هیأت مدیره برعهده رئیس شورا است.
  ماده ۱۴- در صورت استعفای کتبی اعضا شورایعالی جلسه عمومی شعبه و یا شعب مربوط باید برای تعیین جانشین ( جانشینان ) انتخابات جدید به عمل آورند.
  ماده ۱۵- هیأت مدیره انجمن :

  ۱- شورایعالی از بین اعضای خود ۹ نفر را با رای کتبی جهت هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می کتد.
  ۲- هیات مدیره در اولین نشست یک نفر رئیس ، یک نفر خزانه دار و یک نفر مسئول دبیرخانه (دبیر) را با رای کتبی اکثریت کل اعضاء هیات مدیره از بین خود انتخاب می کند.

  تبصره ۱- رئیس انجمن یک نفر از اعضای هیات مدیره را با تصویب آن هیأت به عنوان قائم مقام خود تعیین می کند.
  تبصره ۲- چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیر متوالی بدون عذر موجه در جلسات شرکت نکند مستعفی شناخته می شود.
  ماده ۱۶- وظائف هیأت مدیره که حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد ، عبارتند از:

  ۱- اجرای خط مشی انجمن که توسط شورایعالی تعیین شده است.
  ۲- اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی انجمن.
  ۳- تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن.
  ۴- اخذ اعتبار و قبول هدایا و کمکهای مالی و بورسهای تحقیقاتی و آموزشی در چهار چوب اهداف انجمن .
  ۵- تشکیل جلسات سخنرانی ،کنفرانسها و سمینارها، با رعایت آئین نامه های مربوط.
  ۶- پیشنهاد تشکیل جلسات فوق العاده شورایعالی .
  ۷- تهیه گزارش سالانه و ترازنامه جهت ارائه به شورایعالی .
  ۸- اقامه دعوی از طرف انجمن، پاسخگوئی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه انجمن در کلیه مراجع ذیصلاح .
  ۹- تهیه وتدوین پیش نویس ائین نامه های اجرائی جهت ارائه به شورایعالی
  ۱۰- تعیین کمیته های مختلف اجرائی لازم و تعداد اعضاء هر یک و نظارت بر فعالیت آنها.
  ۱۱- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی .
  ۱۲- تدوین آئین نامه نحوه عضویت و پیشنهاد آن به شورایعالی .

  ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.
  در صورت تساوی آراء به رای رئیس انجمن یا قائم مقام ایشان به عنوان نظر جلسه پذیرفته خواهد شد.
  تبصره ۱- دعوت برای تشکیل جلسات هیأت مدیره توسط دبیر انجمن کتباً به عمل می آید.
  تبصره ۲- در صورت استعفا یا برکناری و یا فوت یکی از اعضا هیأت مدیره شورایعالی نفر بعدی را که در انتخابات هیأت مدیره حائز اکثریت بوده معرفی خواهد کرد . هرگاه هیأت مدیره به عللی مستعفی شود شورایعالی باید بلافاصله تشکیل جلسه داده و انتخابات مجدد به عمل آورد.
  ماده ۱۸- خدمات اعضای هیأت مدیره و شورایعالی در انجمن افتخاری است.
  ماده ۱۹- رئیس انجمن مجری تصمیمات هیأت مدیره است ودبیرخانه زیر نظر اواداره
  می شود و امضای کلیه مراسلات و مکاتبات را برعهده دارد و در غیاب ایشان وظائف مربوط به عهده قائم مقام او خواهد بود.
  ماده۲۰- خزانه دار انجمن عهده دار جمع آوری حق عضویت و سایر در آمدها و پرداخت هزینه ها بر اساس دستور رئیس انجمن و نگهداری اسناد هزینه و محاسبات انجمن در دبیرخانه است .
  ماده ۲۱- اسناد و اوراق بهادار و افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هر گونه اسناد و نوشته هایی که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد مشترکاً با خزانه دار و رئیس انجمن ومهر انجمن معتبر خواهد بود.
  ماده ۲۲- هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس انجمن تشکیلات دبیرخانه را متناسب با احتیاجات تکمیل می کند افرادی را برای اداره امور دبیرخانه استخدام می نماید این دبیرخانه با مسئولیت دبیر انجمن اداره می شود.
  ماده ۲۳- وظائف دبیر انجمن بقرار زیر است:

  ۱- اداره دبیرخانه انجمن.
  ۲- جمع آوری صورت جلسات و آرای هر یک از تشکیلات انجمن.
  ۳- ثبت نام اعضای انجمن با توجه به شرایط و مقررات مندرج در اساسنامه و آئین
  نامه های مربوط
  ۴- انجام امور مکاتبات
  ۵- انجام امور محوله از طرف هیأت مدیره

  ماده ۲۴- کمیته های اجرائی انجمن دارای کمیته ای بشرح زیر خواهد بود که اعضاء و مسئولان آن توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند.

  ۱- کمیته پذیرش برای تعیین صلاحیت و شایستگی متقاضیان عضویت در انجمن
  ۲- کمیته روابط عمومی به منظور:
  الف- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، پژوهشی، صنعتی، خدماتی و سازمانهای اجرائی و انجمن
  ب - برقراری ارتباط بین هیأت مدیره ، شعب منطقه ای و اعضای انجمن
  ج - انتشار اخبار علمی ، معرفی و شناساندن انجمن و فعالیتهای آن
  د- کمیته برنامه ریزی به منظور برنامه ریزی و برقراری کنــــــــفرانسها و سمینارهای داخلی و
  بین المللی
  ۳- کمیته نشریات علمی : این کمیته مسئولیت انتشار نشریه انجمن ونیز انتشار
  خلاصه و متن مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای علمی را به عهده دارد.

  تبصره ۱- انتشار هرگونه نشریه یا اوراق چاپی پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت .
  تبصره ۲- هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم کمیته های جدیدی تشکیل داده و یا در کمیته های موجود تغییراتی بدهد.
  ماده ۲۵- شعب منطقه ای

  ۱- هیأت مدیره می تواند با موافقت قبلی شورایعالی در هر منطقه از کشور که تعداد
  اعضای پیوسته انجمن در آن منطقه حداقل ۱۰ نفر باشند انجمن را تشکیل دهد.
  ۲- تعدادی شعب و محدوده جغرافیائی مناطق توسط شورایعالی تعیین خواهد شد.
  ۳- جلسه عمومی هر شعبه حداقــل یکبار در سال تشکــــیل شده و نسبت به مسائل زیر تصمــیم می گیرد:
  الف- انتخاب یک مسئول ، یک معاون و یک منشی برای چهار سال
  ب - هماهنگ کردن فعالیت شعبه مربوط به اهداف و خط مشی کلی انجمن
  ج - تعیین و تنظیم برنامه فعالیتهای سالانه انجمن در منطقه
  د - انتخاب نمایندگان شعبه برای عضویت در شورایعالی

  تبصره : مسئول هر شعبه وظیفه اداره جلسات و حفظ ارتباط شعبه خود با هیأت مدیره را به
  عهده دارد و تصمیمات جلسه عمومی شعبه را کتباً به اطلاع هیأت مدیره می رساند.
  مسئول هر شعبه در عین حال عضویت شورایعالی انجمن را نیز داراست.
  ماده ۲۶- جلسه عمومی هر شعبه با حضور اکثریت اعضای پیوسته رسمیت می یابد و
  چنانچه در نوبت اول تعداد اعضای حاضر به حد نصاب نرسد در نوبت دوم جلسه با
  عده حاضر رسمیت می یابد. تصمیمات جلسه عمومی هر شعبه با اکثریت آراء
  اعضاءپیوسته حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد . در صورت تساوی آراء رای
  مسئول شعبه بعنوان نظر جلسه مورد قبول است.
  تبصره: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی هر منطقه حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع همراه با تعیین دستور جلسه و درج آن در نشریه مخصوص انجمن و یا یکی از جراید کثیرالانتشار منطقه بعمل خواهد آمد.

  فصل چهارم – امور متفرقه

  ماده ۲۷- انجمن با تصویب شورایعالی می تواند به عضویت مجامع داخلی و خارجی که هدفشان در پیشبرد اهداف انجمن موثر است در آید.
  ماده ۲۸ - تغییر اساسنامه و انحلال انجمن از وظائف مجمع عمومی است و هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی قابل اجرا است.
  ماده۲۹- در صورتیکه تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود پس از تعیین مدیران تسویه در جلسه انحلال کلیه دارائی انجمن اعم از منقول و غیر منقول ( پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها ) با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی صرف خرید تجهیزات برای مراکز تحقیقاتی شیمی یا مهندسی شیمی در کشور شود.
  ماده ۳۰- تاٌسیس دفاتر و شعب فرعی پس از موافقت شهربانی قابل اجراء خواهد بود.
  ماده ۳۱- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و هیأت مدیره پس از کسب موافقت شهربانی قابل اجراء می باشد.
  این اساسنامه مشتمل بر۳۱ ماده و ۲۵ تبصره در جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۶۳ شورای برگزارکننده کنگره شیمی و مهندسی شیمی به تصویب رسید و در جلسه اولین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۱/۳/۶۵ مورد تأیید قرار گرفت.
  و در تاریخ ۲۰/۴/۶۶ به تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید.


  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.8 No.3
  December 2011
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • ژانویه 2011