صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • International Union of Pure and Applied Chemistry:
  http://www.iupac.org

  International Union of Biochemistry and Molecular Biology
  http://www.iubmb.org

  Chemistry Journals (University of Cambridge)
  http://www-jmg.ch.cam.ac.uk/data/c2k/cj

  American Chemical Society
  http://www.acs.org

  The Chemical Society of Japan

  http://www.chemistry.or.jp/index-e.html

  European Chemical Society
  http://ecs.chim.ucl.ac.be

  Royal Society of Chemistry
  http://www.rsc.org

  Chemical Abstracts Service
  http://www.cas.org

  Nobel Prize in Chemistry Winners 2008-1901
  http://www.nobelprizes.com/nobel/chemistry


  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.8 No.3
  December 2011
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • ژانویه 2011