صفحه اصلی
 • تاریخچه
 • اساسنامه انجمن
 • آرشیو خبرنامه
 • اعضای شورای عالی
 • اعضای هیئت مدیره و بازرسین
 • عضویت در انجمن
 • لیست شورای عالی انجمن شیمی ایران ۱۳۸۷

  ۱- دکتر عباس ترسلی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس شورایعالی
  ۲- دکتر ناهید پوررضا شهید چمران اهواز دبیر شورایعالی
  ۳- دکتر اسماعیل شمس سولاری اصفهان عضو شورایعالی
  ۴- دکتر ایرج محمد پور اصفهان عضو شورایعالی
  ۵- دکتر ولی اله میرخانی اصفهان عضو شورایعالی
  ۶- دکتر هوشنگ پرهام شهیدچمران اهواز عضو شورایعالی
  ۷- دکتر رشید  بدری شهیدچمران اهواز عضو شورایعالی
  ۸- دکتر یداله یمینی تربیت مدرس عضو شورایعالی
  ۹- دکتر عیسی یاوری تربیت مدرس عضو شورایعالی
  ۱۰- دکترمحمدعلی زلفی گل بوعلی سینا همدان عضو شورایعالی
  ۱۱- دکترداود نعمت الهی بوعلی سینا همدان عضو شورایعالی
  ۱۲- دکتر محمد رحیمی زاده فردوسی مشهد عضو شورایعالی
  ۱۳- دکتر میثم نوروزی فر سیستان و بلوچستان عضو شورایعالی
  ۱۴- دکتر مجتبی شمسی پور رازی کرمانشاه عضو شورایعالی
  ۱۵- دکترعباسعلی رستمی مازندران عضو شورایعالی
  ۱۶- دکتر مجید مقدم اصفهان عضو شورایعالی
  ۱۷- دکتر ابراهیم نوروزیان شهید باهنر کرمان عضو شورایعالی
  ۱۸- دکتر الهه گوهرشادی فردوسی مشهد عضو شورایعالی
  ۱۹- دکترکاظم کارگشا پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی عضو شورایعالی
  ۲۰- دکتر غلامعباس پارسافر صنعتی شریف عضو شورایعالی
  ۲۱- دکتر مهدی جلالی هروی صنعتی شریف عضو شورایعالی
  ۲۲- دکتر فائزه فرزانه الزهرا عضو شورایعالی
  ۲۳- دکتر حبیب اشعثی تبریز عضو شورایعالی
  ۲۴- دکترمحمدعلی بیگدلی تربیت معلم تهران عضو شورایعالی

  نشريه انجمن شيمي ايران


  Vol.8 No.3
  December 2011
  جستجو

  دسته بنديها
 • اخبار کنفرانس ها (۱)
 • بايگاني
 • ژانویه 2011